Eksperci MEN

Data: 29-01-2011 | Komentarzy: 3 | Odsłon: 1805

Ministerstwo Edukacji Narodowej sporządziło listę ekspertów, którzy mogą wchodzić w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Warto podkreślić, że lista ta jest cały czas uaktualniana, a ostatnia zmiana miała w niej miejsce 20 stycznia 2011 roku.Na podstawie artykułu 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) wszyscy nauczyciele wpisani na listę ekspertów, zgodnie z treścią przepisów art. 7 ust. 1 wspominanej powyżej ustawy, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 grudnia 2010 r. ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, dokumentów potwierdzających ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na ekspertów, o których mowa w art. 9g ust. 11 a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm).

Jeśli nauczyciele znajdujący się na liście ekspertów MEN nie dopełnią tego obowiązku i nie złożą w ustawowym terminie wymaganych dokumentów, zostaną decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, skreśleni z listy ekspertów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2011 r.

Warto podkreślić, że w czasie weryfikowania listy ekspertów MEN będą akceptowane i brane całkowicie pod uwagę, poświadczone w miejscu zatrudnienia, kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 31 grudnia 2010 r. Przy tym za ważną będzie brana data stempla pocztowego.

W miarę napływających do Ministerstwa Edukacji Narodowej kopii zaświadczeń, w tabeli prezentującej listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, będą pojawiać się informacje potwierdzające, bądź nie, ukończenie przez eksperta szkolenia z wynikiem pozytywnym. Takie informacje będą aktualizowane w sposób systematyczny, w kolumnie „Ukończenie szkolenia/ zwolnienie ze szkolenia”. Aby móc występować w roli specjalisty w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikujących, należy dopełnić wspominanych formalności.


Komentarze

Data: 06/11/2011 | Autor: ekspert <lubar@mm.pl>

Dokładnie. Eksperci MEN są powoływani do komisji w sprawach awansu nauczycieli a testy gimnazjale i maturalne sprawdzają egzaminatorzy OKE


Data: 14/08/2011 | Autor: Ewuchna

Eksperci MEN nie sprawdzaja testów ani matur, sa powoływani do komisji na awanse dla nauczycieli.


Data: 14/04/2011 | Autor: patrycja

Dobrze by było, gdyby eksperci MEN mieli rzeczywiscie najwyższe kompetencje, a sprawdzając testy gimnazjalne czy maturalne wykazali się wiedzą i elastycznoscią, a nie tylko ślepym sprawdzaniem wg klucza. I żeby rzeczywiscie dokonywali sprawdzania. Pisałam maturę dobrych kilka lat temu, jako pierwszy rocznik tzw. nowej matury. Wiem, ze w teście z polskiego popelnilam kilka błedów. jednak dostałam 100%. Moje zaskoczenie było ogromne!